Organiske løsemidler

Et løsemiddel er en væske som brukes for å løse opp faste stoffer, gasser eller andre. Organiske løsemidler kan gi skader på hjernen og nervesystemet, . Løsemidler er flytende stoffer som brukes til å løse opp faste, ikke-vannløselige stoffer. Det er viktig å skille mellom de organiske løsemidlene.

Flyktige, organiske løsemidler som inhaleres eller sniffes i tilstrekkelig mengde, gir rus.

Stoffene finnes i forskjellige produkter som tynnings- og rensemidler for . Sniffing er innånding av flyktige stoffer for å oppnå rus. Alle fettløselige flyktige organiske væsker kan nyttes til sniffing, for eksempel bensin, eter, kloroform, . Hva er organiske løsemidler ? Dette er stoffer som løser opp fettløselige stoffer. Det vil også si at de løser seg dårlig i vann. Her beskriver vi farene ved arbeid med løsemidler , helsefarer med løsemidler og hvordan .

Din virksomhet kan være omfattet av forurensningsforskriftens krav til utslipp av løsemidler. Alle relevante virksomheter som kommer over terskelen for å . VOC) ved reparasjon og omlakkering av kjøretøy. Her finner du generell informasjon om sortering av organiske løsemidler med halogen. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette . SFT ønsker å redusere innholdet av organiske løsemidler i maling- og lakkprodukter, og foreslår derfor at kravene oppfylles innen 1. Det er derimot de organiske løsemidlene som er et problem.

EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg. ORGANISKE LØSEMIDLER Hva? Grovt sett kan produktene dels inn i to typer, produkter som inneholder organiske løsemidler og vannfortynnbare produkter. Det finnes i dag mange produkter som inneholder vann i stedet for organiske løsemidler.

Avfall fra fjerning av malinger eller lakker. I doktoravhandlingen har Myhre funnet at organiske løsemidler gir dannelse av frie oksygen radikaler i celler fra immunsystemet og . Eksempler kan være aceton, kloroform eller whitesprit. Når vi skal løse opp slike stoffer, må vi bruke et løsemiddel som også har upolare molekyler (vann har polare).

Vi må bruke et organisk løsemiddel for å få fjernet . Huskeregelen for løsemidler er at ”likt løser likt”. For å bidra til bedre generell kunnskap skal vi i dette avsnitt komme inn på noen hovedgrupper. Sammenliknende undersøkelse av kullrør og passive prøvetagere for organiske løsemidler.