Datablad klor

Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Kjemikaliets bruksområde. SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Sikkerhetsdatablad (pdf) . Våres anbefalding gjelder kun for produktet nevnt i HMS- databladet og leverert av oss for laboratoriebruk.

Ved spaltning dannes: Klor. Kaliumhydroksid:- ,. Klor -2-metyl-1-propen for syntese. Medbring dette sikkerhetsdatablad ved henvendelse til lege. Erstatter sikkerhetsdatablad fra.

Fullstendig oppløselig i . Aktivt stoff: (3:1)-blanding av 5- klor -2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4- isotiazolin-3-on.

Om klor og aktivt oksygen. Klor er det mest brukte desinfiseringsmiddelet. Klor renser bassengvannet for både organiske og uorganiske stoffer. Bruk vår klorkalkulator for å beregne riktig mengde klor. Klor til desinfeksjon av drikkevannsystemer, godkjent for bruk i drikkevann.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER. Natriumhypoklorittløsning. EUH 2Inneholder 5- klor -2-metyl-4-isotiazol-3-on og 2-metyl-4-isotiazol-3- on ( 3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. Chlorifix kg hurtig-oppløsende klor granulat.

Supereffektivt til både sjokk-kloring og normal kloring. Produktet inneholder aktivt klor. Se avsnitt for setninger i fulltekst. Beskrivelse av førstehjelpstiltak.

Inneholder (3:1)-blanding av 5- klor -2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4- isotiazolin-3-on. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til .