Kronisk helsefare

Kan forårsake kroniske skader. Kan medføre betennelsesreaksjon i øyne, på huden og i luftveiene. Relativt små mengder kan forårsake kroniske skader, forgiftning eller død.

Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, . GHS-pictogram-silhouette.

Miljøfare, Utslipp kan medføre fare for miljøet. De aller farligste kjemikaliene, de som er merket med dødninghode og noen av kjemikaliene merket med kronisk helsefare , skal normalt ikke . Det er innført tre nye farepiktogrammer hvorav to for helsefare og et for. CLP og det innføres et nytt farepiktogram for kronisk helsefare. Enkel bestilling i nettbutikken.

Kronisk helsefare , 20x20cm. Faktura sendes på e-post. Materiale: Aluminiumsandwich, magneteller .

Antall: 5etiketter på rull. Fare, kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Merke med symbol for skadelig innhold. For merking av kjemikalier ihht GHS.

Noen av dem kjenner du nok til, men sannsynligvis ikke alle. Vet du for eksempel hvordan symbolet for kronisk helsefare ser ut? Dette gjelder spesielt produkter merket med symbolet for etsende eller kronisk helsefare.

Andre kjemikalier er ikke så skadelige for helsa, så lenge du bruker . Meget giftig: Stoffer og stoffblandinger som ved innånding, svelging eller hudkontakt kan medføre alvorlig, akutt eller kronisk helsefare eller til og med døden. Produkter merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kronisk helsefare , skal derimot IKKE i returordningene for . Inhalering av store mengder støv over lang tid kan gi lungeskader. Bruk av dette produktet slik det er ment, vil ikke resultere i . Forlenget eller gjentatt hudkontakt kan forårsake hudirritasjon eller allergisk, overfølsomhet i hud. Sot klassifiseres som et .